ตอนที่ 2 ระบบการทำงานของ FortiSIEM

ตอนที่ 2 ระบบการทำงานของ FortiSIEM

การทำงานของระบบ SIEM จะรับ Log จากอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาเพื่อทำการวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญเพื่อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยใน FortiSIEM จะมีเทคโนโลยีสำคัญเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบ SIEM ทำงานอย่างไร?

เมื่อ FortiSIEM ได้รับ Log จากอุปกรณ์ต้นทางหรือเครื่อง Agents ผ่านโปรโตคอลต่างๆ เช่น Syslog, SNMP หรือ Netflow ก็จะทำการวิเคราะห์เพื่อแยกข้อความต่างๆ ใน Log และทำการ Normalizeds ข้อมูลเหล่านั้น

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลมี 5 ขั้นตอนหลักที่สำคัญ ดังนี้

 1. จัดทำดัชนีข้อมูล (Indexing the data) และจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล (Event database)
 2. ค้นหาข้อมูล
 3. ทำการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อหาความผิดปกติของพฤติกรรมต่างๆ และให้มีการเรียกใช้กฏที่ได้กำหนดไว้
 4. สร้างข้อมูลที่ระบุตัวตนของ User และกำหนดตำแหน่งของฐานข้อมูลในการเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ลงไปในฐานข้อมูล
 5. สร้างค่า Baselines เพื่อเป็นค่าพื้นฐานในการตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้น

เทคโนโลยีการทำงานของ FortiSIEM

fortigate fortisiem

FortiSIEM อาศัยเทคโนโลยีของ FortiGuard ในการตรวจสอบภัยคุกคามและความผิดปกติต่างๆ จากข้อมูลหรือ Logs ที่ส่งเข้ามาจากอุปกรณ์ โดย FortiGuard จะใช้เทคโนโลยีหลักในการตรวจสอบ ดังนี้

 1. Machine Learning โดยตรวจสอบในส่วนของ IOC (Indicators Of Compromise) เช่น IP ที่ไม่ถูกต้อง, Domain ที่มีการปลอมแปลง หรือ URLs ที่ผิดปกติ เป็นต้น
 2. Global Sensors ใช้ Sensors ที่มีประมาณ 3,000,000 ตัวทั่วโลกช่วยในการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย Sensors จากอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยและระบบ Honeypot (ระบบเครือข่ายจำลองเพื่อล่อให้ Hacker เข้ามาโจมตีแล้วเก็บข้อมูลหรือพฤติกรรมต่างๆ ของ Hacker ไว้) โดย Sensors เหล่านี้จะแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยต่างๆ ทั่วโลก
 3. Web Crawlers เทคโนโลยีด้าน Web Security ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับเว็บไซต์บนเครือข่าย Internet มาใช้ในการตรวจสอบ
 4. Threat Exchange ใช้ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มีการแลกเปลี่ยนกันในเชิงลึกจากรัฐบาล, หน่วยงานที่ออกใบรับรอง หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านระบบเครือข่ายมากกว่า 200 รายการทั่วโลก มาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจสอบ
 5. Hacker Sites /forums ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือกระทู้ต่างๆ ของ Hacker เป็นข้อมูลสำคัญในการตรวจสอบ
 6. Community Submissions ใช้ข้อมูลจาก Community ของ Fortinet ที่ฐานข้อมูลลูกค้าด้านความปลอดภัย ซึ่งมีตัวอย่าง Malware กว่า 500,000 รายการ รวมถึงใช้เทคโนโลยี Cloud Sandbox ในการตรวจสอบ
 7. Human Analysis ใช้ข้อมูลและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกว่า 200 คน จากทั่วโลกมาตรวจสอบ ซึ่งในบางครั้งข้อมูลที่รวบรวมมาแบบอัตโนมัติจาก FortiGuard อาจตรวจไม่พบ

การทำงานระหว่าง FortiSIEM และ FortiGuard จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 • FortiSIEM IOC Service คือ ส่วนของข้อมูลจาก FortiGuard จะส่งผ่านเครือข่าย FDN ทาง (Fortinet Developer Network) ไปยัง FortiSIEM โดยจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเปรียบกับกฏที่สร้างขึ้น หากได้รับการแจ้งเตือนจาก Indicator ของ FortiGuard ก็มีความเป็นไปได้สูงที่รายการเหล่านั้นควรจะได้รับการตรวจสอบว่ามีความผิดปกติหรือไม่
 • FortiSIEM IOC Package คือ ส่วนของการอัปเดต Package ข้อมูล เพราะโดยปกติ Indicator ของ FortiSIEM ที่จะถูกลบข้อมูลเก่าออกทุกวันและจะมี Package ที่เป็นข้อมูลใหม่เข้ามาแทนที

องค์ประกอบสำคัญของ FortiSIEM

fortigate fortisiem

FortiSIEM รองรับการทำงานอย่างราบรื่นทั้งในองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในการใช้งานองค์กรขนาดเล็ก FortiSIEM จะมีอุปกรณ์แบบ All-In-One ที่เป็นแบบ Hardware และ Virtual Appliance ที่มีความสามารถแบบครบทุกฟังก์ชั่น

ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีปริมาณข้อมูลและการจัดการ Event ต่างๆ จำนวนมาก ก็สามารถกำหนด Cluster ประเภทต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ โดยมี 3 ประเภท ดังนี้

fortigate fortisiem
 • Supervior ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface), วิเคราะห์ข้อมูล, จัดทำ Index, จัดการฐานข้อมูล หรือการสร้าง Report ซึ่งเป็นความสามารถหลักที่สำคัญ
 • Worker ทำหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล, ค้นหาข้อมูลทั้งในแบบ Realtime และ Historical ในโหนดนี้จะใช้สำหรับการ Scale out เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย
 • Collector ทำหน้าที่ในการรวบรวม Log จากอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งที่อยู่ในสถานที่เดียวกันหรือต่างสถานที่ แล้วส่งต่อไปประมวลผลที่โหนดการทำงานของ Supervior หรือ Worker โดยจะมีทั้งในรูปแบบของ Physical หรือ Virtual

Leave a Reply

Close Menu