การ Backup เครื่อง Guest ใน ESXi เป็นไฟล์ OVA

สำหรับใน VMware ESXi ที่ใช้บน vSphere Web Client จะมีคำสั่งให้ Export เป็น OVF เพียงอย่างเดียว หากต้องการ Export เพื่อ Backup เครื่อง Guest เป็นไฟล์ OVA เพื่อต้องการให้ Export ออกมาแล้วไฟล์ทั้งหมดรวมเป็นไฟล์เดียว ต้องใช้โปรแกรม OVFTool เข้ามาช่วยในการ Export โดยโปรแกรม OVFTool ดาวน์โหลดได้ที่…

Continue Reading
Close Menu