การเก็บ LOG ของ Mikrotik ผ่าน Flash Drive

การเก็บ LOG ของ Mikrotik ผ่าน Flash Drive

การเก็บ Log ของ MikroTik Router สามารถเก็บได้ด้วยความจำาภายในตัวของ MikroTik แต่ไม่สามารถเก็บได้ ครบตามจำานวนวันที่ทาง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กาหนดไว้ เนื่องจากพื้นที่ในหน่วยความจำมีให้ค่อนข้างน้อย ดังนั้นการที่เราจะเก็บให้ครบ จึงจำเป็นจะต้องจัดเก็บไปไว้ยังอุปกรณ์อื่น ซึ่งสามารถเก็บได้หลายช่องทาง วันนี้จะมาแนะนำาวิธีการเก็บ Log ผ่าน Flash Drive โดยวิธีการมี ดังนี้

  1. คอนฟิก MikroTik ด้วยโปรแกรม Winbox เมื่อเข้าโปรแกรมมาแล้วให้ทำการเชื่อมต่อ Flash Drive เข้ากับตัวเครื่อง MikroTik (ต้องเป็นรุ่นที่มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ USB) จากนั้นไปที่คำสั่ง System > Disks จะปรากฏหน้าต่าง Disk List ขึ้นมา โดยจะมีข้อมูลของ Flash Drive ที่เราได้เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมา ให้ทำการคลิกเพื่อเลือก จากนั้นคลิกคำสั่ง Eject Drive แล้วคลิกคำสั่ง Format Drive จะปรากฏหน้าต่าง Format Drive ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Start แล้วรอจนกว่าจะทำการ Format เสร็จเรียบร้อย เพียงเท่านี้ Flash Drive ก็จะพร้อมใช้งานแล้ว
mikrotik_log_usb

2. คลิกคำสั่ง System > Logging จะปรากฏหน้าต่าง Logging คลิกที่แท็บ Actions จากนั้นคลิกปุ่ม + ที่หน้าต่าง New Log Action ในช่อง Name ตั้งชื่อตามที่ต้องการ (ตัวอย่างนี้เป็น USBLOG) ช่อง Type ให้เลือกเป็น disk ที่ช่อง File Name ตั้งตามชื่อดิสก์ในข้อ 1 และตามด้วย /Log (ตัวอย่างนี้เป็น disk1/Log) ช่อง Lines Per File กำหนดค่าที่ให้เก็บจำนวนบรรทัดที่จะบันทึกในแต่ละไฟล์ (ตัวอย่างนี้กำหนดไว้ที่ 10000) ที่ช่อง File Count กำหนดจำนวนไฟล์ที่เขียนลงไปในดิสก์ (ตัวอย่างนี้กำหนดไว้ที่ 65535) ส่วนช่องที่เป็น Stop on Full คือ กำหนดให้หยุดเก็บ Log เพิ่มในกรณีที่ข้อมูลเต็มดิสก์แล้ว (ในตัวอย่างนี้จะไม่กำหนด) เมื่อกำหนดค่าต่างเสร็จ แล้วคลิกปุ่ม OK

mikrotik_log_usb

3. ที่หน้าต่าง Logging คลิกที่แท็บ Rules คลิกปุ่ม + ที่หน้าต่าง New Log Rule ในช่อง Topics กำหนดค่าที่เราต้องการจะเก็บ และที่ช่อง Action เลือกที่เราตั้งไว้ในข้อที่ 2 (เลือกเป็น USBLOG) จากนั้นคลิกปุ่ม OK ถ้าต้องการเก็บหัวข้ออื่นเพิ่มก็ทำซ้ำตามข้อ 3 นี้ แล้วเปลี่ยน Topics เป็นหัวข้ออื่นๆ (ตัวอย่างนี้กำหนดให้เก็บ firewall, dhcp, info, error)

mikrotik_log_usb

4. เนื่องจาก MikroTik จะยังไม่เก็บ Log ของ Firewall ให้ ดังนั้นจำเป็นต้องเข้าไปกำาหนดกฏใน Firewall เพิ่ม โดยไปที่คำสั่ง IP > Firewall ที่แท็บ Filter Rules คลิกปุ่ม + ที่ช่อง Chain กำหนดเป็น forward และให้ กำาหนด Address หรือ Interface ที่เราต้องการจะเก็บ (ตัวอย่างนี้กำหนด Out Interface = Ether1) ที่แท็บ Action ที่ช่อง Action เลือก log จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพียงเท่านี้ MikroTik ก็สามารถเก็บ Log ของ Firewall ได้แล้ว

5. ให้เราลองทดสอบด้วยการติดต่อไปยังเครือข่ายภายนอกหรือออกเว็บไซต์ต่างๆ จะปรากฏข้อมูล ในหน้าต่างคำสั่ง Log และที่คำาสั่ง Files หน้าต่าง File List จะปรากฏไฟล์ข้อมูลของ Log ที่เราทำการเก็บเข้าไปไว้ในดิสก์ของ Flash Drive

mikrotik_log_usb

เราสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้โดยการดึงไฟล์ Log มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ แล้วเปิดดูด้วยโปรแกรมจำพวก Text File

สำหรับการเก็บ Log โดยใช้ Flash Drive จะเหมาะกับงานที่ Mikrotik ทำงานไม่หนักมาก เช่น ออฟฟิศขนาดเล็กที่มีจำนวนผู้ใช้ไม่มาก หรือใช้งานตามบ้านที่ไม่ต้องการความยุ่งยากหรือต้องมี Log Server หากเป็นการใช้งานหนักหรือมีผู้ใช้จำนวนมาก ควรเลือกเก็บแยกต่างหาก โดยพิจารณาเรื่องของการตั้ง Log Server ขึ้นมาจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เนื่องการเก็บ Log ด้วย Flash Drive จะทำให้ MikroTik ทำงานหนักเและ Log files ที่ได้จะมีขนาดใหญ่กว่าการจัดเก็บไปยังอุปกรณ์ภายนอกที่มีโปรแกรมการจัดการขนาดไฟล์ที่ดีกว่า

Leave a Reply

Close Menu