การคอนฟิก MikroTik ที่เชื่อมต่อหลัง ADSL Router แบบ Ethernet (Behind NAT)

การคอนฟิก MikroTik ที่เชื่อมต่อหลัง ADSL Router แบบ Ethernet (Behind NAT)

ในกรณีที่ต้องการคอนฟิก MikroTik ที่ต่ออยู่หลังอุปกรณ์ ADSL Router, Firewall หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่สามารถปรับเป็น Bridge Mode ได้ (Behind NAT) ทำให้ไม่สามารถคอนฟิกพอร์ตของ MikroTik ให้เป็น PPPoE เราก็สามารถคอนฟิกให้ MikroTik แยกเป็นวงภายในขึ้นมาแล้วกำหนดค่าดังนี้

mikrotik behind nat

จากตัวอย่างดังรูปด้านบน ADSL Router จะเป็นหมายเลข 192.168.1.1/24 ดังนั้นเราจะกำหนดให้พอร์ต ether1 ของ MikroTik เป็นหมายเลข 192.168.1.10/24 ซึ่งจะอยู่ในวงเดียวกับ ADSL Router ถือเป็นพอร์ต WAN ของ MikroTik

 ส่วนพอร์ต ether2-5 ของ MikroTik จะถูกกำหนดให้อยู่ใน bridge1 ทั้งหมด และจะกำหนดหมายเลข 192.168.10.1 ให้กับ bridge1 ซึ่งจะถือว่าเป็นพอร์ต LAN ที่ใช้ภายใน ดังนั้นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ต่อผ่านทางพอร์ต 2-5 ใน bridge1 จะต้องกำหนดให้อยู่ในวง 192.168.10.0/24 (หรือจะกำหนดให้ bridge1 เป็น DHCP เพื่อแจกหมายเลขในวง 192.168.10.0/24 โดยอัตโนมัติก็ได้)

จากนั้นเมื่อกำหนด Interface ทั้ง ether1 และ bridge1 เสร็จแล้วก็จะทำ Route และ NAT เพื่อให้คอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่หลัง MikroTik (เครื่องที่อยู่ในวง 192.168.10.0/24) ออกอินเทอร์เน็ตได้

  1. คลิกเมนู Bridge แล้วสร้าง bridge1 ขึ้นมา จากนั้นคลิกแท็บ Ports แล้วกำหนดให้ ether2-5 อยู่ภายใน bridge1
mikrotik behind nat

2. คลิกเมนู IP > Addresses กำหนดหมายเลข 192.168.1.10/24 ให้กับพอร์ต ether1 และกำหนดหมายเลข 192.168.10.1/24 ให้กับ bridge1

mikrotik behind nat

3. คลิกเมนู IP > Routes ที่แท็บ Routes ให้คลิกเครื่องหมาย + จากนั้นที่หน้าต่าง Route ให้กำหนดค่าดังนี้

  • ช่อง Dst. Address ให้กำหนดเป็น 0.0.0.0/0
  • ช่อง Gateway กำหนดเป็น 192.168.1.1 (หมายเลข IP ของ ADSL Router)

เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม OK

mikrotik behind nat

4. คลิกเมนู IP > Firewall แล้วคลิกแท็บ NAT จากนั้นคลิกเครื่องหมาย + ที่หน้าต่าง NAT Rule ให้กำหนดค่าดังนี้

  • ช่อง Chain กำหนดเป็น srcnat
  • ช่อง Out. Interface กำหนดเป็น ether1

เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Apply

mikrotik behind nat

5. คลิกแท็บ Action ที่ช่อง Action ให้เลือกคำสั่ง masquerade แล้วคลิกปุ่ม OK

mikrotik behind nat
Close Menu